Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Starptautiskais seminārs 07.02.2012 16:27

 

EK LIFE+ projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" LIFE08 NAT/LV/000449
seminārs
"Pieredzes apmaiņa augsto purvu atjaunošanā"
2012. gada 23. - 25. jūlijā
Rīgā, Melnā ezera purvā, Aizkrauklē un Aizkraukles purvā un mežos, Aklajā purvā, Rožu purvā

Mērķis:
Dalīties pieredzē augsto purvu izpētē, aizsardzībā un atjaunošanā.

Semināra tēmas:
Purvu ekoloģija un dabas daudzveidība;
Purvu hidroloģija;
Purvu veidošanās, vēsturiskā attīstība un klimata nozīme;
Purvu aizsardzība un atjaunošana.

Semināra darba valoda būs angļu.

 

Rožu purvs
Autors: Māra Pakalne

Seminārā apmeklēsim projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" teritorijas:

Melnā ezera purvs (317 ha, dabas liegums, Natura 2000 teritorija, izveidots 2004. gadā).
Dabas liegums ir neliela daļa no agrākā plašā augstā purva, kas bija saistīts ar Cenas tīreli.Kūdras izstrādes dēļ purvs ir sadalīts atsevišķos gabalos.
Galvenās dabas vērtības: augstais purvs ar ciņu un ciņu-lāmu kompleksu (36 %), distrofi ezeri (6 %), putniem nozīmīgas seklas ūdenstilpes, kas izveidojušās izmantoto kūdras lauku vietā (12 %), 17 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas putnu sugas, 84 % no dabas lieguma aizņem Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi.
Negatīvās ietekmes: meliorācija purvā un tā apkārtnē, kūdras ieguve tiešā dabas lieguma tuvumā, Melnā ezera un purva lāmu ūdenslīmeņa pazemināšana, daudzkārtēja purva degšana nosusināšanas rezultāta.
Melnā ezera purva buklets mājas lapā.

Aklais purvs (2003 ha, dabas liegums, Natura 2000 teritorija, izveidots 2003. gadā).
Aklais purvs ir nozīmīga teritorija purvainu mežu un brūnūdens ezeru aizsardzībai. Lieguma purvainajos mežos atrodas vairāki dabiskie meža biotopi.
Galvenās dabas vērtības: neskarts augstais purvs ar ciņu mikroreljefu, purvaini meži, daudzveidīgi dabisko mežu biotopi, ainaviski distrofie purva ezeri, 81 % aizņem Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, 63 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.
Negatīvā ietekme: purva meliorācija.
Aklā purva buklets mājas lapā.

 Stiklu purvi (6636 ha, dabas liegums, Natura 2000 teritorija, izveidots 1977. gadā, Putniem starptautiski nozīmīga vieta). Stiklu purvi ir lielākais augsto purvu komplekss Kurzemē, kuru veido 5 purvi, 8 ezeri un lielas mežu platības. Vislielākās platības aizņem Stiklu Dižpurvs (724ha), mazāki ir Vasenieku purvs (497ha), Vanagu purvs (354ha), Zvaguļu purvs (244ha) un Pumpuru purvs (283ha).
Galvenās dabas vērtības: augstā purva biotopi ar ciņu un lāmu labirintiem, zāļu un pārejas purvi, daudzveidīgi mežu biotopi, 8 ezeri, pļavas un strauti. Te sastop 109 Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, dzelteno dzegužkurpīti (Cypripedium calceolus), ciņu mazmeldru (Trichophorum cespitosum), Lindberga sfagnu (Sphagnum lindbergii). Tā ir īpaši nozīmīga putnu teritorija – konstatētas 28 Latvijas un Eiropas īpaši aizsargājamās putnu sugas.
Negatīvās ietekmes: purva meliorācija un intensīva mežsaimnieciskā darbība pirms dabas lieguma izveides.
Apsaimniekošana: 2007. gadā tika uzbūvēti 135 dambji uz nosusināšanas grāvjiem, 58 ha platībā tika apsaimniekotas medņu riesta (Tetrao urogallus) vietas, Vasenieku purvā uzbūvēta laipa un tornis.

  

 

Rožu purvs (991 ha, dabas liegums, Natura 2000 teritorija, izveidots 1987. gadā).
Dabas liegums ir nozīmīga teritorija augsto purvu un purvainu mežu aizsardzībai.Te sastopamas plašas atklāta purva teritorijas.
Galvenās dabas vērtības: neskarts augstais purvs, purvaini meži, veci un dabiski boreālie meži, minerālvielām bagāti avoti, 98 % aizņem Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie biotopi, 30 aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.
Negatīvā ietekme: purva meliorācija.
Rožu purva buklets mājas lapā.

Semināra programma un vietas
22. jūlijs: ierašanās.
23. jūlijs: prezentācijas viesnīcā Maritim Park Hotel Riga un ekskursija uz Melnā ezera purvu.
24. jūlijs: ekskursija uz Rožu purvu un Aklo purvu.
25. jūlijs: ekskursija uz Vasenieku purvu. Atgriešanās Rīgā apmēram 21:00.
Semināra programma tiks precizēta pēc dalībnieku pieteikšanās 2012. gada aprīlī.

Svarīgie datumi
Reģistrēšanās līdz 2012. gada 31. martam.
Kopsavilkumu iesniegšanas līdz 2012. gada 1. jūlijam.
Dalības maksa jāsamaksā līdz 2012. gada 31. maijam.

Pieteikšanās
 Semināram aicinām pieteikties līdz 31. martam, aizpildot pieteikuma anketu (skat. lapas apakšā) un nosūtot uz e-pastu edite.plokste@lu.lv.

Plakāti, prezentācijas un kopsavilkumi
Plakāti: plakātu izmērs līdz 80 x 100 cm vertikāli.
Prezentācijas: garums nedrīkst pārsniegt 20 minūtes. Pēc tās būs iespēja 5 minūtes uzdot un atbildēt uz jautājumiem.
Kopsavilkumi: jābūt līdz 500 vārdiem gariem. Vispirms jānorāda nosaukums, tad autora(-u) pilns vārds(-i) un kontaktinformācija. Teksts jāsagatavo Times New Roman 12. izmēra burtos. Kopsavilkumu iesniegšana līdz 2012. gada 31. martam, sūtot uz e-pastu daiga.brakmane@lu.lv.

Dalības maksa
Precīzu dalības maksu norādīsim 2012. gada aprīļa sākumā, kad būs zināms dalībnieku skaits un visas izmaksas.
Dalības maksa par katru semināra dienu būs 10-15 lati, kas sedz ēdināšanas un ekskursiju izdevumus.
Iespējams piedalīties tikai vienu vai dažas semināra dienas.

Nakšņošana
Ja vēlieties piedalīties vairākās semināra dienās, tad būs nepieciešams segt arī nakšņošanas izdevumus.

Organizatori
LATVIJAS UNIVERSITĀTES BOTĀNISKAIS DĀRZS
EK LIFE+ projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" LIFE08 NAT/LV/000449
Adrese: Kandavas iela 2
, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67450861

PROJEKTA DARBINIEKI:
Projekta vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne
 mara.pakalne@lu.lv, tālrunis 29511001
Sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Plokste
 
edite.plokste@lu.lv
Projekta asistents Aivars Slišāns
 aivars.slisans@lu.lv
Vides inženieris Gunārs Balodis 
gunars.balodis@lu.lv

 

Mūsu rekvizīti šeit


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Pieteikuma anketa angļu valodā
Pieteikuma anketa
Latviešu valodā

Birkas

D1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"