Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas purviem 10.10.2012 14:32

2012. gada oktobrī projekta darbiniekiem bija iespēja iepazīties ar purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pieredzi Lietuvā – Žuvintas Biosfēras rezervātā un Aukštumalas purva liegumā, kas atrodas Nemuno deltas reģionālajā parkā.

 

 

Žuvintas Biosfēras rezervāta divos purvos – Amalvas un Žuvintas purvos laikā no 2009. gada janvāra – 2012. gada martam tika īstenots EK LIFE projekts LIFE 07 NAT/LT/000530 „WETLIFE – Amalvas un Žuvintas mitrāju hidroloģijas atjaunošana”. Šeit sastop vienu no lielākajiem purvu kompleksiem Lietuvā, kuru ir ietekmējusi gan tā susināšana, gan arī mežu stādīšana purva teritorijā. Līdz ar to, LIFE projekta ietvaros ir bijis iespējams veikt meža izciršanu, gan arī paaugstināt purva ūdens līmeni, būvējot aizsprostus uz nosusināšanas grāvjiem. Uzlabojot purva hidroloģisko režīmu aizsprostu būves rezultātā, ietekmētajās platībās ir sākuši ieviesties purvam raksturīgākais augi – sfagni, kas liecina par pozitīvām izmaiņām purva ekosistēmā.

Aukštumalas purva liegums ir viens no vissenāk pētītājiem Lietuvas augstajiem purviem, par kuru jau 1902. gadā C.A. Webers ir sarakstītjis grāmatu „Aukštumalas purva veģetācija un tās veidošanās”. Purvs ietver gan dabisko daļu ar purva lāmām un raksturīgo veģetāciju ar sfagniem, spilvēm, andromedām, dzērvenēm, gan arī ietekmēto, kur patlaban notiek kūdras ieguve. Ir liels kontrasts starp plašajiem kūdras laukiem un salīdzinoši nelielo dabisko purvu. Aukštumalas purva cilvēka neietekmētajā daļā sastop retus augus, piemēram, grīņu sārteni, kas Latvijas augstajos purvos nav konstatēta. Galvenā purva problēma ir straujā ūdens noplūde pa lielajiem kontūrgrāvjiem un purva eitrofikācija. Lai to novērstu ir uzsākta aizsprostu būve uz nosusināšanas grāvjiem, kas tiks arī turpināta tālākajos projektos.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas purviem

Birkas

E2

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.

Projekta filma "Purvu noslēpumi"